👉 [P3] Sao chép sản phẩm Shopee trực tiếp trên ShopManager (quan trọng)

Các bước thực hiện

  1. Quét sản phẩm sao chép
  2. Chọn sản phẩm muốn sao chép
  3. Chọn Shop muốn sao chép (cho phép sao chép nhiều Shop cùng một lúc)
  4. Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, giá, đổi MD5, đóng khung sản phẩm (nếu muốn)
  5. Sao chép và đợi hoàn thành

Lưu ý Hệ thống sẽ không thể lấy được Cân nặng, dài, rộng, cao nếu shop sao chép không thuộc sơ hữu của bạn. Còn nếu shop gốc sao chép có thêm vào ShopManager thì đồng bộ đc SKU, câng nặng, dài rộng cao1) Quét sản phẩm sao chép

  • Quét link sản phẩm của bạn: Sẽ lấy được SKU và cân nặng từ shop gốc của bạn
  • Quét link sản phẩm của shop khác: Không thể lấy đc SKU nên hệ thống sẽ tự tạo một SKU, và sử dụng cân nặng mặc định (100gram)

2 và 3) Chọn Shop và Chọn Sản phẩm

Cho phép chọn nhiều Shop khi sao chép

4) Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, giá, đổi MD5, đóng khung (nếu muốn)

Bạn có thể sủa tiêu đề, giá,mô tả (nếu muốn)

Đổi MD5 ảnh: là xử lý lại ảnh mới để ảnh khác đi tránh bị shopee dính trùng sản phẩm

Đóng khung sản phẩm 

Bạn cần cài phần mềm yêu cầu, xem hướng dẫn http://support.autoshopee.vn/en/docs/6-cac-ph-m-m-m-c-n-cai-d-t-khi-s-d-ng-shopmanager5) Sao chép và đợi hoàn thành
Did this solve your problem?