🔥 Cài đặt Extension mới nhất cho Chrome, Cốc Cốc và Firefox

1) Firefox 


Tải và cài đặt https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/autoshopee/


2) Chrome và CốcCốc 


Tải và cài đặt https://chrome.google.com/webstore/search/autoshopeeDid this solve your problem?